Nhân sự

Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn chú trọng việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cơ hữu, coi đây là nền tảng để thực hiện mục tiêu đào tạo chất lượng cao. Tính đến tháng 3/2015, Trường có 218 giảng viên và 121 chuyên viên, nhân viên

Về đội ngũ cán bộ giảng dạy: Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học chiếm gần 90% (24,4%) và tăng nhanh so với đầu nhiệm kỳ (năm 2010, Trường chỉ có 1 giáo sư, 4 phó giáo sư, 25 tiến sĩ; đến nay Trường có 1 giáo sư, 15 phó giáo sư, 45 tiến sĩ); 182 thạc sĩ; hơn 20% (chủ yếu là cán bộ trẻ) được đào tạo sau đại học ở nước ngoài; 25% cán bộ có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tham gia giảng dạy trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Bên cạnh số cán bộ cơ hữu tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, Trường còn có đội ngũ giảng viên của các đơn vị thành viên trong ĐHQG-HCM (số cán bộ giảng dạy cơ hữu của ĐHQG-HCM trực tiếp tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Luật  hơn 50 thầy cô), và các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là giảng viên thỉnh giảng hoặc kiêm nhiệm được mời từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường đảm bảo số lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng.

Giảng viên của Trường có kinh nghiệm thực tiễn, ham học hỏi tự nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phương pháp nghiên cứu, giảng dạy. Nhiều cán bộ, viên chức có khả năng nghiên cứu độc lập, tích cực tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành, tham gia tư vấn chính sách cho các cơ quan ban ngành của TP. HCM và một số địa phương; nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Bên cạnh số cán bộ cơ hữu tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, Trường còn có đội ngũ giảng viên của các đơn vị thành viên trong ĐHQG-HCM (số cán bộ giảng dạy cơ hữu của ĐHQG-HCM trực tiếp tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Luật  hơn 50 thầy cô), và các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là giảng viên thỉnh giảng hoặc kiêm nhiệm được mời từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường đảm bảo số lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng.

Giảng viên của Trường có kinh nghiệm thực tiễn, ham học hỏi tự nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phương pháp nghiên cứu, giảng dạy. Nhiều cán bộ, viên chức có khả năng nghiên cứu độc lập, tích cực tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành, tham gia tư vấn chính sách cho các cơ quan ban ngành của TP. HCM và một số địa phương; nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Hàng năm, Nhà trường thực hiện đánh giá kết quả xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

  Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://tchc.uel.edu.vn