Chế độ chính sách

Các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức và nhân viên (CBVC-NV) Trường Đại học Kinh tế - Luật:

1. Nhà Trường luôn tạo điều kiện để CBVC-NV phát huy tài năng, sức sáng tạo, khả năng cống hiến trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay.

2. Xây dựng và thực hiện các chế độ trong tuyển dụng, môi trường công tác và cung cấp đầy đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ CBVC- NV.

3. Chế độ lương thưởng và các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, đúng quy định và mang tính động viên, khuyến khích cao

4. Được đảm bảo quyền học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hỗ trợ phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật và các chế độ đãi ngộ khác

5. Định kỳ hàng năm được học tập, bồi dưỡng trong và ngoài nước nhằm trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc để CBVC-NV thực hiện công việc được giao tốt hơn, hiệu quả hơn

6. Quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm, khiếu nại liên quan đến CBVC-NV đảm bảo sự công bằng, minh bạch.

  Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://tchc.uel.edu.vn